MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MARMARA AİLE HEKİMLİĞİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MARAHEK-UYAM 

21 Ağustos 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30161

YÖNETMELİK
Marmara Üniversitesinden:
MARMARA ÜNİVERSİTESİ MARMARA AİLE HEKİMLİĞİ EĞİTİM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Marmara Üniversitesi Marmara Aile Hekimliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MAR-AHEK)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi Marmara Aile Hekimliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MAR-AHEK)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) E-ASM: Eğitim-Aile Sağlığı Merkezlerini,
c) Merkez: Marmara Aile Hekimliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MAR-AHEK)’ni,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Marmara Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalına bağlı olarak çalışan E-ASM vasıtasıyla tıp fakültesi öğrencilerinin ve aile hekimliği uzmanlık öğrencilerinin klinik eğitimleri için uygulama alanı oluşturmak.
b) Ülkemizde Sağlık Bakanlığına bağlı olarak birinci basamak sağlık hizmetlerini yürüten aile hekimlerinin hizmet içi eğitimlerinin yürütülmesine katkıda bulunmak.
c) Ülkenin sağlık sorunlarının çözümüne yönelik çok merkezli ve geniş katılımcılı toplum tabanlı ve klinik araştırmaların yapılmasına olanak sağlamak.
ç) Avrupa Birliği, TÜBİTAK, BAPKO ve benzeri kurumlarla ilişkili projeleri gerçekleştirmek; tıp öğrencisi ve uzmanlık öğrencilerinin araştırma becerilerini geliştirebilmek, Üniversitemizin araştırma alanına katkıda bulunabilmek amacı ile uluslararası, ulusal ve yerel araştırma fonlarını kullanarak araştırma projeleri gerçekleştirmek.
d) Merkez kapsamında faaliyet gösterecek olan E-ASM’ne bağlı nüfusa ve çevre halka sağlık hizmeti sunmak ve sağlık konularında halkın bilgilendirilmesini sağlamak.
e) Gerek eğitim gerekse araştırma alanında kurumumuzun tanınırlığını artırmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkez, 4 üncü maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Tıp öğrencilerine, uzmanlık öğrencilerine, birinci basamakta çalışan hekim ve hekim dışı sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitimler ve halk eğitimleri verilmesi.
b) Bilgi temelli ve uygulamalı, etkileşimli eğitimler, bilimsel toplantılar, kurs ve atölye çalışmaları yapılması.
c) Çok merkezli araştırma projelerinin geliştirilmesi; yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması; geniş ölçekli topluma dayalı araştırmalar; tek ve çok merkezli klinik araştırmalar yapılması ve bu araştırmaların sonuçlarının bilimsel dergilerde yayınlanması.
ç) Merkez bünyesinde yer alacak olan E-ASM’inde çevre halka birinci basamak sağlık hizmet sunumu yapılması, üniversite için de mediko-sosyal hizmetleri ve kurum hekimliği hizmetleri verilmesi.
d) Merkezin amaçlarına uygun olarak gerek tıp eğitimi gerekse sağlık ve halk eğitimi alanlarında eğitici broşür, kitap, dergi benzeri yayınlar ile eğitici film ve diğer dijital eğitim materyali hazırlanması.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
d) Danışma kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
Yönetim kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim kurulu; Merkez Müdürü ile altı öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim kurulu en az iki ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.
Danışma kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, yurt içinden veya yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Danışma kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde danışma kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Danışma kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.
ç) Müdür ve yönetim kurulu tarafından danışma kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.


Bu sayfa Marmara Aile Hekimliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MARAHEK) tarafından en son 18.07.2021 19:15:18 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM