Proje Kabul ve Değerlendirme Yönergesi

 

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

MARMARA AİLE HEKİMLİĞİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ – MARAHEK PROJE KABUL VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

 

            MARAHEK Tıp Fakültesi öğrencilerinin, aile hekimliği uzmanlık öğrencilerinin ve birinci basamakta çalışan aile hekimleri ve hekim dışı sağlık personelinin eğitimlerinin yürütülmesine; toplum tabanlı araştırmaların yapılmasına; üniversitemizin halka sağlık hizmet sunumuna katkıda bulunacak eğitim ve uygulama alanı oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

  1. Bu amaca yönelik olarak

a)      Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalına bağlı olarak çalışan Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri (E-ASM) vasıtasıyla Tıp Fakültesi öğrencilerinin ve Aile Hekimliği Uzmanlık öğrencilerinin klinik eğitimleri için uygulama alanı oluşturulmasına;

b)      Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini yürüten aile hekimlerinin hizmet içi eğitimlerine katkıda bulunulmasına;

c)      Ülkenin sağlık sorunlarının çözümüne yönelik çok merkezli ve geniş katılımcılı toplum tabanlı ve klinik araştırmaların yapılmasına;

d)      Avrupa Birliği, TÜBİTAK, BAPKO ve benzeri ulusal ve uluslararası araştırma kaynaklarından yararlanan araştırma projeleri ile bu araştırmalarda görev alan tıp öğrencileri ve uzmanlık öğrencilerinin araştırma becerilerinin gelişmesini sağlayan ve çok sayıda araştırmacının yetişmesine katkıda bulunan; bu araştırmaların yayınlanması ile üniversitemize bilimsel açıdan katkı sağlanmasına;

e)      Eğitim Aile Sağlığı Merkezlerinde yapılan halka yönelik hizmet sunumu ile sağlık; obezite ile mücadele, sağlık taramaları, kronik sağlık sorunlarının yönetimine ilişkin halkın bilgilendiren materyal hazırlanmasına ve

f)       Üniversitemizin ve Tıp Fakültesi’nin tanınırlığının, bilinirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunacak eğitim, uygulama, araştırma projeleri MARAHEK UYAM’ın proje kabul ve katılım alanlarıdır.

 

  1. Başvuru dosyası:

Konuyla ilgili projesi olan birey ve kurumlar doğrudan Merkez Sekreterliği’ne bir adet basılı dokuman ve bir adet CD ile başvurabilirler. Önerilerini doğrudan web sayfasına da değerlendirilmek üzere submit edebilirler.

2.1.Dosya içinde bulunması gereken evraklar:

2.1.1.      Projeyi gerçekleştirmek isteyen özel ya da tüzel kişiler hakkında bilgilendirme bulunmalıdır.

2.1.2.      Başvuranın bir kurum olması durumunda bu kurumdan alınmış bilgi ve/ya da onay belgesi olmalıdır.

2.1.3.      Proje, teklifi yapan kişiler ya da kurumun sorumlusu tarafından imzalanmış olmalıdır.

2.1.4.      Projede yer alacak kişilerin kısa özgeçmişleri (en fazla 1 ya da 2 sayfa olacak şekilde) yer almalıdır.

2.1.5.      Projenin hangi bileşenlerinde nasıl bir ortak çalışma önerildiği projede açıkça yer almalıdır.

2.1.6.      Projenin ayrıntılı bütçesi hazırlanmalı ve bütçe başvuru dosyasında bulunmalıdır.

2.1.7.      Proje dosyası dilekçe ile teslim edilmelidir.

2.1.8.      Sekreterliğe teslim edilecek fiziki dosyadaki asıl belgelerin imzalı olması koşuluyla; İlgili dosyada bulunan tüm evrakların bir örneği, “başvuru formundaki sırasına göre” sadece bir adet Word ve/veya PDF sayfası formatında birleştirilerek tek sayfaya uyarlanmış biçimde CD’ye kayıt edilmeli ve bu CD dosya ekinde mutlaka teslim edilmelidir. (CD’deki kayıtlar RAR veya Klasör formatında olmamalıdır.)

  1. Gelen başvuruların değerlendirilmesi: Gelen başvurular Merkez sekreterliği konuyla ilgili olan Merkez Yönetim Kurulu üyesine gönderilir. (Bu amaçla merkez yönetim kurulu üyelerinin ve danışma kurulu üyelerinin ilgi alanlarını gösteren bir liste hazırlanır). Yönetim Kurulu üyesi projenin Merkez’in amaç ve hedeflerine uygunsa ilk aşama gerçekleşmiş olur ve ileri değerlendirmeye alınır. Bu aşamada gerektiğinde ilgili bir danışma kurulu üyesinden değerlendirme ve görüş istenir. Yanıtını 15 gün içinde yapılandırılmış bir form üzerinden vermesi gerekir. Projenin yapılabilirliği; öncelikleri; mali açıdan yapılabilirliği; gerçekleştirilmesi önündeki olası engeller, tehditler; yapılabilmesi açısından destekleyici koşullar ve sağlayacağı kazançlar açısından değerlendirilmesi gerekir.
  2. İlk yönetim kurulunda bu projeler yorumlarla birlikte tartışılır ve projenin kabulüne ya da reddine karar verilir.

Bu sayfa Marmara Aile Hekimliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MARAHEK) tarafından en son 18.03.2019 22:46:18 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM